Työpajojen ja rinnakkaisseminaarien esittelyt

Valitse näistä ilmoittautumisen yhteydessä yksi ensisijainen ja yksi varalle.

Työpajat ja rinnakkaisseminaarit PDF

1. Miten kohtaamispaikat ja järjestöt tukevat – ja voisivat tukea – ihmisiä digitalisoituvassa maailmassa?

Osallistujamäärä 30
Jopa miljoona suomalaista katsoo digiloikkaa sivusta. Puolella suomalaisista on esteitä käyttää sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Ongelmia on vanhoilla ihmisillä, mutta myös nuorilla ja työikäisillä. Järjestöt tarjoavat monenlaista digineuvontaa eri puolilla Suomea. Mikä toimii ja mitä uutta kaivataan?
Työpajan aluksi erityisasiantuntija Erja Saarinen SOSTEsta esittelee lyhyesti Ihan pihalla -tutkimusta, joka käsittelee vanhojen ihmisten syrjäytymistä digitaalisen myllerryksen keskellä. Tutkimus ja sen tiivistelmä ovat SOSTEn sivuilla: https://www.soste.fi/ihan-pihalla/

2. Laadullinen arviointi perheiden kohtaamispaikan tukena

Osallistujamäärä 50
Työpajassa esitellään Lastensuojelun Keskusliiton Perheet keskiöön! -hankkeessa kehitetty laadullinen itse- ja vertaisarviointimalli. Mallia on testattu ja pilotoitu eri puolella Suomea eri tyyppisissä perheiden kohtaamispaikossa.  Kehittämistyötä on tehty yhteistyössä valtakunnallisen Perhekeskustoiminnan kehittämisen kanssa. Työpajan tavoitteena on kuulla myös osallistujien ajatuksia mallin toimivuudesta ja soveltuvuudesta myös muunlaiseen kohtaamispaikkatoimintaan.

3. Miten edistää kohderyhmän osallisuutta toiminnassa - vinkkejä ja ajatustenvaihtoa

Osallistujamäärä 40
Music Against Drugs ry:n työpaja kohtamispaikkapäivillä käsittelee kohderyhmien osallisuuden edistämistä toiminnassa. 
Työpajassa esitetään case-esimerkein, millaisia työkaluja yhdistys on hyödyntänyt kohderyhmiensä osallisuuden edistämisessä, vaihdetaan osallistujien kanssa kokemuksia ja näkemyksiä asiasta sekä kehitetään yhdessä keinoja kohdata osallistujien kohderyhmiä. 

4. Kohtaamisia verkossa

Osallistujamäärä 10
Erilaiset digitaaliset alustat ovat kohtaamispaikkoja, joilla voidaan tavoittaa myös niitä kohderyhmiä, joilla ei syystä tai toisesta ole mahdollisuutta osallistua kasvokkaisiin kohtaamisiin. Työpajassa kuullaan esimerkkejä discord-alustalla toteutetuista verkkoryhmistä omaishoitajille ja nuorille sekä suunnitellaan alusta kohtaamispaikkatoimijoiden keskinäistä yhteydenpitoa varten. Osallistujat tarvitsevat tabletin tai kannettavan tietokoneen työskentelyä varten.

5. Moninaisuuden kohtaaminen

Osallistujamäärä 10
Työpajassa tutustutaan teemaan aluksi kohtaamisten seitsemän k:n periaatteiden kautta. Osallistujat pääsevät pohtimaan työpajassa sitä, kuinka he omassa työssään kohtaavat moninaisuutta. Työpajassa hyödynnetään Paremmin Yhdessä ry:n Yhteiskuntavalmentaja -koulutuksessa kehittämiä kotoutumispolkukortteja, joiden avulla ihmiselle avautuu konkreettisesti maahan muuttamisen prosessin eri vaiheet (esim. eri viranomaisten kanssa). Tavoitteena on vahvistaa sitä, miten kukin voisi työssään tukea erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä erilaisilla taustoilla. Työpajan toteuttavat yhteistyössä paremmin Yhdessä ry sekä Monikulttuurikeskus Gloria ry.

6. Työttömät miehet ja toimintakyky

Osallistujamäärä 25
Tavoitteet: Esittelemme hankkeemme toimintamuotoja, joilla 50-59 -vuotiaat pitkäaikaistyöttömät miehet jyvässeudulla saadaan aktivoitua hankkeessa järjestettävään toimintaan mukaan heidän toimintakykynsä kohentamiseksi kohti uudelleen työllistymistä.
Työpajan toimintaesittely sisältää tallenteen Työttömän Iltamat klo 13 -esityksestä, joka on toteutettu yhdessä hankkeeseen osallistuneiden työttömien miesten kanssa.

7. Yhteisöllinen toimintakulttuuri kohtaamispaikoissa ja yksinäisyyden vähentämisessä

Osallistujamäärä 60
Mitä yhteisöllinen toimintakulttuuri on? Voiko kohtaamispaikoissa toteuttaa yhteisöllistä sosiaalityötä? Työpajassa esitellään case-tapausten kautta Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Yhdessä ei olla yksin -hankkeen havaintoja yksinäisyyden syistä ja asukkaiden osallisuuden esteistä. Maakunnallista yksinäisyyshanketta toteutettiin STEAn rahoituksella 2017-2019. Hankkeen suositusten ohella keskeisenä käsityksenä nousee kohtaamisen merkityksellisyys, asukkaan oma toimijuus ja yhteisöllinen toimintakulttuuri.
Esittelyjen ohessa käydään osallistava keskustelu. Ei varsinaista ryhmätyöskentelyä.

8. Tasavertainen vuorovaikutus avoimissa kohtaamispaikoissa ja hyvinvointikeskuksissa

Osallistujamäärä 20
Millaiset tilat, välineet ja puitteet edistävät eri ihmisten kohtaamisia ja tasavertaista vuorovaikutusta? Millainen merkitys on työntekijöillä ja vapaaehtoisilla? Millaista tasavertainen ja muita kunnioittava käyttäytyminen ja puhe on ja miten sitä mahdollistetaan? Mitä esteitä on tasavertaisille kohtaamisille avoimissa kohtaamispaikoissa ja miten niitä voitaisiin poistaa?
Työskentely tapahtuu dialogisesti ja vuorovaikutteisia menetelmiä käyttäen. Kokemustietoa hyödynnetään ja mukaan kutsutaan myös hyvinvointikeskusten asiakkaita.